ΜΔΕ 3 / ΔΔΕ 11 : Μικροί Υδροηλεκτρικοί σταθμοί : Τεχνολογία και εφαρμογές

Αθανάσιος Δ. Καρλής

 

Γενικά. Υδραυλικοί πόροι και υδροενεργειακή σχεδίαση. Προγραμματισμός και κατασκευή (έργα πολιτικού μηχανικού κλπ) μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών (ΜΥΣ). Υδροστρόβιλοι των ΜΥΣ. Ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές των ΜΥΣ. Οικονομική και χρηματοδοτική αξιολόγηση (επένδυση απαραίτητων κεφαλαίων και αποδοτικότητάς τους) έργου ΜΥΣ. Γενικές νομικές απόψεις και σχετική Ελληνική νομοθεσία. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον.